Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avlastning

Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid.

Generelt

Ansvar: Tjenestekontoret for helse og omsorg

Beskrivelse

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, beholde sosialt nettverk samt gi omsorgsyteren nødvendig ferie og fritid, slik at utmatting forhindres.

Målgruppe

Personer som yter særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår

- Det må foreligge søknad med dokumentert behov fra omsorgsyter.

- Omsorgsmottaker må bo i egen bolig i kommunen.

- Avlastning må være nødvendig, og det må ytes særlig tyngende omsorgsarbeid.

Avlastning kan også ytes overfor familier med barn når foreldrene selv er syke eller har en funksjonsnedsettelse. Det kan være nødvendig å gi foreldrene avlastning for å opprettholde evnen til å fortsette omsorgen.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Hjelpetilbud i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Avlastning - helsenorge.no

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Du finner søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester under Selvbetjening i menylinjen på nettsidene.

Du kan også få søknadskjemaet tilsendt ved å kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg. Telefon: 64 80 20 96. Her kan du også få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet. Det er ønskelig at legenotat medfølger søknaden.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Alle søknader og henvendelser blir behandlet etter aktuelt lovverk. Ofte er det nødvendig å innehente ytterligere informasjon utover den informasjonen som følger søknaden. Informasjonen innhentes enten ved kartleggingssamtale, vurderingssamtale, hjemmebesøk, forespørsel om informasjon fra fastlege/behandler eller andre aktuelle instanser. Informasjon innhentes kun etter samtykke fra deg. De fleste søknader behandles i egne vedtaksmøter, og når vedtaket er fattet sendes dette til deg.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du sende en skriftlig klage til tjenestekontoret for helse og omsorg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Tjenestekontoret for helse og omsorg er behjelpelig med å utforme en klage om du ønsker det. Om vedtaket blir opprettholdt, blir saken sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Tjenesten oppdatert: 21.12.2020 19:02