Hensikt med tjenesten 

 • Helsehjelp og oppfølging til voksne innbyggere med moderate til alvorlige psykiske lidelser slik at den enkelte kan mestre egen hverdag og håndtere dagliglivets gjøremål i egen bolig. 

 

Se også: Hva kan du gjøre selv? 

 

Kriterier/vilkår 

 • Søker må bo eller oppholde seg i Rælingen kommune. 

 • Søker må være over 18 år. 

 • Søker vurderes til å ha behov for nødvendige tjenester. 

 • Nedsatt egenomsorg og helsetilstand.                    

 • Dokumentasjon fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. 

 • Langvarige/kroniske, moderate til alvorlige psykiske lidelser eller samtidige rus- og psykiske lidelser.  

 

Hjemmel 

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.6 bokstav a), helsetjenester i hjemmet. 

 

Hvem kan få tjenesten 

 • Målgruppen er personer med behov for oppfølging av moderate og alvorlige psykiske lidelser i tillegg til samtidige rus- og psykiske lidelser.   

 

Tjenestens innhold 

 • Tjenestene tilpasses individuelt etter kartlagt nødvendig behov, og med fokus på ressurser og medvirkning.

 • Samtaler som omhandler behandling, vedlikehold, motivasjon, råd, veiledning, psykoedukasjon/lærings- og mestringssamtaler. 

 • Eksponeringstrening-/ terapi. 

 • Føre tilsyn, observere og følge opp helsetilstand i samarbeid med deg. 

 • Gi råd, veiledning og hjelp til å forstå og mestre hverdagen. 

 • Hjelpe deg med å lage kriseplan. 

 • Kartlegge og mobilisere ressurser, mestringsstrategier, nettverk. 

 • Gi praktisk hjelp/opplæring, slik som å lage enkel mat, planlegge og foreta innkjøp, rengjøring, åpne og sortere post, sette opp budsjett eller dags- og ukeplaner, utforme søknader, rydding, personlig hygiene mm. 

 • Sosial trening. 

 • Veiledning i ernæring og matlaging. 

 • Råd og veiledning til pårørende. 

 • Samarbeid med relevante samarbeidspartnere. 

 • Koordinator og individuell plan. 

 • Losfunksjon til andre offentlige, private og frivillige tilbud. 

 

Følgende er ikke en del av tjenesten, men vi kan bistå med å gi deg informasjon om hvor du kan henvende deg:  

 • Økonomisk rådgivning. 

 • Ivaretagelse av personlig økonomi. 

 • Flyttehjelp. 

 • Transport. 

 

I tillegg kan det tilbys plass i ulike gruppetilbud. Spør oss for nærmere informasjon. 

 

 

Betaling 

I de tilfeller der det ytes praktisk bistand og/ eller opplæring kreves det egenandel etter kommunens betalingsregulativ. Ved deltagelse i kurs på kostnader til kursmateriell påregnes. Tjenester utover dette er gratis. 

 

 

Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen 

 • Søknadskjema finner du på Rælingen kommunes nettsider.  

 • Søknaden sendes til: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg (THO), postboks 100, 2025 Fjerdingby. 

 • Når søknaden er mottatt ved THO, blir du kontaktet for en kartleggingssamtale, der ressurser og utfordringer belyses. Det legges vekt på brukermedvirkning. 

 • Etter samtykke fra deg, innhentes de opplysningene som er nødvendige for å belyse saken. Dette vil danne grunnlag for en vurdering om vilkår for rett til tjenester er oppfylt. En faglig vurdering av nødvendig og forsvarlighet danner grunnlag for vedtak. I vedtaket skal en begrunnelse for innvilgelse eller avslag framkomme.  

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette, og får opplyst når vedtaket blir fattet. 

 • Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Informasjon om klageadgang medfølger vedtaket. 

 

Hva kan du forvente av oss? 

Du kan forvente at vi:  

 • Fatter et vedtak som gir deg nødvendig hjelp etter gjeldende lovverk. 

 • Gir tjenester slik det fremkommer i vedtaket og med det innhold som er beskrevet. 

 • Planlegger tjenesten sammen med deg. 

 • Evaluerer ditt behov for tjenesten. 

 • Etterlever verdiene Respekt, Ansvarlighet og Redelighet. 

 • Samarbeider tverrfaglig og overholder taushetsplikten. I denne forbindelse blir du bedt om å gi ditt samtykke. 

 

Hva forventer vi av deg? 

Vi forventer at du: 

 • Gjør deg kjent med vedtaket og avtalte tidspunkt. 

 • Er villig til å motta hjelp i henhold til inngåtte avtaler. 

 • Er tilgjengelig på avtalte tidspunkt, og gir beskjed når du av ulike grunner ikke kan møte. 

 • Bidrar til å jobbe med egne ressurser på en slik måte at livskvaliteten bedres. 

 • Er med og utfører de aktivitetene eller delhandlingene du klarer selv. 

 • Sørger for nødvendig utstyr til rengjøring mv. 

 • Ikke røyker inne i bistandstid. 

 • Er åpen for å vurdere andre selvhjelpstilbud. 

 • Samtykker til samarbeid med andre nødvendige hjelpeinstanser.