Se også vår kortversjon av årsberetningen!

 

Kort oppsummert viser årsberetning 2015 følgende:

Det økonomiske resultatet i Rælingen kommune i 2015 ble overskudd på 6,6 mill, og netto driftsresultat ble 1,8 % (litt lavere enn anbefalt nivå). Resultatet ble vesentlig bedre enn prognosene tidlig på året, forbedringene er hovedsakelig knyttet til pensjon, redusert skattesvikt, finans og forbedrede prognoser på enhetene. De største investeringene i 2015 var påbygg Løvenstadtunet (demenssenter), kjøp av utleieboliger og bosetting av flyktninger, samt investeringer til vann og avløp.

 

Årsberetningen tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og er en oppsummering av året sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet, samt justeringer underveis gjennom vedtak i kommunstyret.

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Årsberetingen er 139 sider og årsregnskapet med 31 sider kommer i tillegg.  Etter at revisjonen og kontrollutvalget har gitt sine uttalelser skal den behandles politisk, og blir vedtatt i juni. Vi vil som tidligere lage en kortversjon som vil være klar nærmere behandlingen i kommunestyret i juni. 

Årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Les mer og se tidligere årsberetninger: Årsberetning (Planer og samfunn)

 

Bli kjent med Rælingen kommune!

Interessert i vårt handlingsprogram og andre planer og strategier? Planer og samfunn

Hvordan jobber vi med framtidig kommunestruktur for Rælingen kommune? Kommunereform (Politikk)

Hvem er vi og hvordan er vi organisert? Om oss/kontakt oss   

Fakta om Rælingen kommune

Hvem er rådmann og kommunalsjefer?

Hvem er politisk ledelse?

Hvem er ordfører?

Lurer du på noe? Kontakt oss