Årsberetningen viser at antall innbyggere ved utgangen av 2019 er 18 530, som tilsvarer en befolkningsvekst på 2 % gjennom året. I 2019 har det vært jobbet med etableringen av Ravinen kultur- og familiesenter og realisering av områdereguleringsplan for Fjerdingby. Digitalisering i tjenestene og bruk av nye samarbeidsformer på digitale plattformer har vært sentrale utviklingsområder i 2019. Det økonomiske resultatet ble et overskudd på 0,8 % av driftsinntektene, et svakere resultat enn de siste årene til tross for høye skatteinntekter. Disposisjonsfondet var ved utgangen av året på 135,2 millioner og gjeldsgraden på 116,9 %. 

 

Årsberetning 2019 finner du ved å trykke her

 

Tertialrapporten viser at både økonomien, befolkningsutviklingen og enhetenes utviklingsarbeid er preget av koronapandemien. Befolkningsveksten har stått stille første kvartal, hovedsakelig knyttet til lavere innvandring i hele landet. Sykefraværet for første kvartal 2020 er på 8,9 %, noe høyere enn første kvartal 2019. De økonomiske prognosene viser et forventet merforbruk på 25-30 millioner, som blant annet knyttes til merkostnader ved koronapandemien og andre påløpte og forventede engangskostnader som dekkes ved å bruke deler av disposisjonsfondet, som forventes å være på ca 100 millioner ved årets slutt.