Resultatene viser følgende oppløftende hovedmønster hos unge i Rælingen kommune:

Ungdom i Rælingen viser god skoletilpasning med lekser, trivsel og relasjoner. De har stor framtidstro. Mange sikter mot høyere utdanning og få tror på arbeidsledighet. Rusmidler er i liten grad knyttet til popularitet, unntatt i enkelte subgrupper.

Andre hovedmønster å merke seg er:

Illegale rusmidler som hasj og doping er forholdsvis lett tilgjengelig, men det er få som bruker det. Undersøkelsen viser over landsgjennomsnittet på trusler om vold og skader på grunn av vold. Psykisk helse, særlig hos jentene er verdt å merke seg. Noe som også er en generell samfunnstrend.

Elevene har svart på 150 spørsmål om sine liv og oppvekst. Her er noen av temaene det ble spurt om: skole/konflikter, foreldre, venner, regelbrudd, trusler/vold, aktiviteter, rusmidler, nære relasjoner, helse, fysisk aktivitet, fritid, framtid, databruk og dataspill.

Over halvparten av landets kommuner deltar i undersøkelsen.

Ungdata er finansiert av blant annet Helsedirektoratet. Undersøkelsen er gjennomført av Kompetansesenter rus - region øst (KoRus Øst) som er en av syv regionale kompetansesenter innen rus. Svarsprosent på undersøkelsen var 77 prosent, noe som utgjorde i underkant av 500 svar.

Rapport som viser resultater med grafer og sammenligninger er tilgjengelig på ungdata.no: Ungdomsundersøkelse i Rælingen 2014