Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
08. mars kl. 10:50

Koronavirus - testing - regler - smitte - vaksinering (Her fins alt samlet)

       KLIKK  HER                                               

. clear

Planoppstart av reguleringsplaner annonseres i avisen Romerikes Blad, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Merknadsfrist er vanligvis 3-4 uker.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny gangvei mellom Borgen og Nyland

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av gangvei langs Nitelva fra Borgensberget til Nyland på del av eiendommene: gnr/bnr 103/4, 103/6 og 119/18. Forslaget til gangvei er en videreføring av gangveien som er regulert i reguleringsplanen for Borgensberget, vedtatt 15.06.2016. Forslagsstiller er Jacaranda Eiendom AS. Frist for merknader er 15. mars.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Borgen

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av boligblokker og felles uteoppholdsarealer på Borgen i Rælingen kommune. Forslagsstiller er Jacaranda Eiendom AS. Frist for merknader er 15. mars.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hansefellåsen felt B1- B3

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling i samsvar med føringer gitt i pågående planarbeid for områderegulering av hele Hansefellåsen. Planområdet er del av gnr 99 bnr 13 og totalt 50 daa. Viktige problemstillinger vil være konsekvenser for eksisterende vegnett og bebyggelse som følge av økt trafikkbelastning fra utbyggingsområdet, ny bebyggelses tilpasning til terrenget, ivaretakelse av eksisterende grønnstruktur langs eksisterende bekk, overvann/avrenning, støy og barn og unges interesser. Frist for merknader til planarbeidet er 25.02.2018.

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Fjerdingby skole

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny barneskole i 1.-7. trinn for ca 750 elever, FINE-avdeling for 20 elever med spesielle behov i 1.-10. trinn og flerbrukshall med 2 baner. Viktige problemstillinger vil være plassering og utforming av ny bebyggelse, adkomst, parkering, ivaretakelse av eksisterende grønnstruktur og hensynet til naboeiendommene. Frist for merknader til planarbeidet er 24.02.2018.

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Buholen boliger

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidet bo- og miljøarbeidertjeneste tilknyttet Buholen boliger. Området er i dag regulert til friområde, parkering og offentlige bygninger i to ulike planer, og ønskes gitt en mer hensiktsmessig disponering med samme reguleringsformål (offentlig tjenesteyting). I kommuneplanen er arealene avsatt til offentlig tjenesteyting og kombinerte formål. Frist for merknader til planarbeidet er 05.02.2018.