Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
18. januar kl. 20:16

Koronavirus - testing - vaksinering - regler - tilskudd til bedrifter

  KLIKK HER 

. clear

Planoppstart av reguleringsplaner annonseres i avisen Romerikes Blad, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Merknadsfrist er vanligvis 3-4 uker.

Utsnitt - tilleggsvarsel

Detaljreguleringsplan for Tjonåsen, del av gnr/bnr 82/2, m.fl. - varsel om utvidet planområde

Hensikten med tilleggsarealet som varsles øst for fylkesvegen er å tilrettelegge for gangvei fra Nordby skole til planlagt undergang under fylkesveg 120 Nedre Rælingsveg. Gangveien planlegges lagt langs dagens hovedadkomstvei til skolen (Tomterstien). Arealet er i dag uregulert, men ligger innenfor varslet område for utvidelse av Nordby idrettsanlegg. Avgrensning er romslig for å ta høyde for anleggsperioden, se kartutsnitt.

Frist for eventuelle innspill til tilleggsvarselet er satt til 29.04.2019.

Se vedlagte dokument for fullstendig varsel:

Tilleggsvarsling - oppstart Tjonåsen.pdf

Forsidebilde - Tjonåsen planområde

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Tjonåsen

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av boliger i form av eneboliger, og hus i rekke med felles lekearealer. Forslagsstiller er Tjonåsen Utvikling AS. Frist for å komme med merknader er 02. november 2018