- For å få gjennomført utbedringsarbeidene trengte vi forsyning av drikkevann fra våre samarbeidspartnere – neste gang kan det være andre som trenger vår hjelp. Disse gjensidige avtalene betyr større trygghet for drikkevannsforsyningen på Romerike dersom noe uforutsett skjer hos en av partnerne – samtidig som investeringene er lavere enn om alle skulle bygget opp samme sikkerhet hver for seg, informerer NRV. 

Videre informeres det at NRV, sammen med en meget profesjonell entreprenør Skanska, har hatt løpende fokus på risikostyring. NRV har ikke hatt uønskede hendelser, til tross for meget kompliserte aktiviteter med dykkere og utfordrende sikringsarbeider av rasområder. Utbedring av råvannstunnelen er gjennomført i samsvar med tidsplan og gitte kostnadsrammer.

NRV har, med dagens befolkning, en meget robust vannforsyning. Glomma, Hurdalssjøen, Store Langsjø og Oslo (Maridalsvannet/Holsfjorden) er råvannskilder.

Romerike har stor befolkningsøkning, og NRV har ansvaret for at tilgang på drikkevann ikke blir en begrensende faktor for eierkommunenes utbyggingsplaner.

Fram mot 2030 og videre, vil behovet for drikkevann øke i takt med økende befolkning. Reservevannkapasiteten må økes tilsvarende for å oppfylle myndighetens krav. NRV jobber videre i tråd med vedtatt Hovedplan for vannforsyning med forsterkning av ledningsnett og økt produksjonskapasitet.

NRVs strategiske mål «Tilstrekkelig kvalitet og kapasitet – alltid», «Bærekraftig og Kostnadseffektiv virksomhet» er førende for all aktivitet, informerer NRV.

Vedlikehold og utbedring av NRVs råvannstunnel 13. september til 15. desember - Rælingen kommune (ralingen.kommune.no)

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) - Rælingen kommune (ralingen.kommune.no)

NRVs prosjekt påstøp

NRVs prosjekt påstøp

 

NRVs prosjekt råvannstunnel

NRVs prosjekt utbedring råvannstunnel