Kjerneoppgaver

Investering, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet og gang- og sykkelvegnettet, bl.a. vinterdrift som brøyting, salting/strøing og sommerdrift som feiing, lapping av veger, etc. Investering, drift og vedlikehold av alle veglys langs kommunale veger i kommunen. Investering, drift og vedlikehold av ledningsnett for vann, høydebasseng og pumpestasjoner, og ledningsnett for avløp og pumpestasjoner, samt tømming av tanker. Utføring av investeringsprosjekter og drift og vedlikehold av  kommunens idrettsanlegg, friluftsområder og badeplasser. Innsamling og behandling av husholdningsavfall, avfall fra bedrifter og innhenting av spesialavfall ivaretas av det interkommunale selskapet ROAF. Budsjettansvar for NRBR, brann- og feievesenet, 110-sentralen, samt eiendoms- og tilknytningsgebyrer.

Leder Arve Weng
Enhetsleder kommunalteknikk

Mer om kommunalteknikk

 I Rælingen forvaltes vei, vann og avløp av Kommunalteknikk.

• ca 180 km med VA ledninger
• 65 km med kommunale veier
• 14 km med gang og sykkelvei
• 5 fotballbaner, 2 volleyballbaner, skiløyper
• Badeplassene Myrdammen og Aamodtdammen
Driftsavdelingen holder til på verkstedet ved Kirkebyvegen 2.

Kontakt oss

Veivedlikehold

Veisalting, strøing og brøyting om vinteren

Det er utarbeidet en brosjyre med informasjon om veisalting, strøing og brøyting om vinteren. Du finner brosjyren under vedlegg til høyre.

Vi håper du finner svar på spørsmål du måtte ha om når vi salter, brøyter og strør om vinteren. Se også noen krav til deg som innbygger, og nyttige tips til deg som  fotgjenger og bilist.

Normer og vilkår

Rælingen kommune har felles kommunal vegnorm med flere kommuner, se vedlagt til høyre på siden. Se også vedlegget Gravenorm. Vedlagt er også Informasjon om Vann- og avløp, Vilkår for abonnement vann og avløp og Forskrift om vann og avløpsgebyrer.

 

veienmin.no

Se www.veienmin.no for våre serviceerklæringer og for å melde fra om saker vedrørende vei.

 

Parkering

Rælingen kommune er gitt myndighet til å håndheve gjeldende parkeringsbestemmelser og fjerne kjøretøy. Tjenesten er en del av kommunalteknikk. For mer informasjon se www.ralingenparkering.no