Kjerneoppgaver

Avdeling vei og trafikksikkerhet har  ansvar for investering, drift og vedlikehold av det kommnuale vegnettet og gang- og sykkelvegnettet. Videre har avdelingen også ansvar for investering, drift og vedlikehold av alle veglys langs kommunale veger samt ansvar for håndheving av parkeringsbestemmelser.

Avdeling vann og avløp har ansvar for investering, drift og vedlikehold av ledningsnett for vann, høydebasseng og pumpestasjoner, og ledningsnett for avløp og pumpestasjoner, samt tømming av tanker.
 

Avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utfører investeringsprosjekter og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg, friluftsområder og badeplasser.

Leder Arve Weng
Enhetsleder kommunalteknikk

Veien min - meldingstjeneste

På Veien min kan du som innbygger opprette saker som omhandler vei, veilys, vann og avløp, idrett og friluftsliv.

Sakene som opprettes blir gjennomgått og delegert til rette ansvarshavende.

 

 

Mer om kommunalteknikk

 I Rælingen forvaltes vei, vann, avløp og mye mer av kommunalteknikk.

• ca. 180 km med VA ledninger
• 65 km med kommunale veier
• 14 km med gang og sykkelvei
• 6 fotballbaner, 2 volleyballbaner, skiløyper
• Badeplassene Myrdammen og Aamodtdammen